Варязька ЗШ І-ІІІ ступенів

 

Рада профілактики

 

03.09.2018р.                                         НАКАЗ                                                      №137/ОД

по Варязькій ЗШ І-ІІІ ступенів

 

Про створення комісії
з попередження правопорушень
серед учнів       
    

           З метою соціального захисту, надання методичної консультативної допомоги у роботі з учнями, батьками та вчителями, та профілактики правопорушень, асоціальної поведінки серед учнів школи 

Н А К А З У Ю:         

1. Створити Раду профілактики у складі :

Голова Ради профілактики:  Павлів О.І. – заступник директора з виховної роботи Заступник голови Ради профілактики:  Гаврилів Я.С. – директор школи
 

Члени Ради профілактики:  

Цьона Л.Є. – заступник директора з навчально-виховної роботи                                                      
Мігус О.М. – педагог-організатор                                                  
Закревська С.Р. – вчитель основ правознавства        

2. Залучити до роботи Ради профілактики:

-  членів батьківського комітету школи;

-  учителів, класних керівників та класоводів школи;

-  працівників КМСН та ССН;

- осіб, які мають певну компетенцію.       

3. Затвердити Положення про Раду профілактики (Положення додається ).       

4. Проводити Раду профілактики кожну останню п’ятницю  місяця та за потребою.       

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 


Директор школи                        Я.С.Гаврилів                                                            
 

 

З наказом ознайомлені:                                  О.І.Павлів

                                                                          Л.Є.Цьона

                                                                          О.М.Мігус

          С.Р.Закревська

 

 

 

 

 

Положення

про Раду профілактики правопорушень

 

1. Загальні положення

1.1. Рада профілактики правопорушень навчального закладу (далі - Рада) є постійно діючим органом, який утворюється з метою забезпечення профілактики негативних проявів поведінки учнів, попередження проявів правопорушень та злочинності в учнівському середовищі.

1.2. Рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , іншими нормативними документами , які регулюють відносини учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

1.3.Рада працює на принципах об’єктивності, законності, справедливості, колегіальності, добровільності та неупередженості.

2.Основні завдання Ради :

2.1. Створення максимально сприятливих умов для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, з метою запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків.

2.2. Формування в учнів активної позиції у правовій сфері, тобто негативного ставлення до правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з цими явищами.

2.3. Профілактика правопорушень серед учнів.

2.4. Оперативний розгляд правопорушень, скоєних учнями, які навчаються в навчальному закладі.

2.5. Допомога учням, батькам, педагогам у підвищення ефективності правової поведінки та профілактичної роботи.

2.6. Оперативне інформування відділу освіти, відділу кримінальної міліції у справах дітей та служби у справах дітей про окремі серйозні випадки правопорушень, які порушують права учасників навчально-виховного процесу.

3. Функції Ради

Рада є суто профілактичним органом, що й визначає її функції.

3.1. Діагностична функція реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з’ясування реального стану навчально-виховного процесу.

3.2. Координуюча функція зумовлює ефективність взаємозв’язків між ланками Ради, а також суб’єктами зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім’я, однолітки, заклади культури).

3.3. Творча функція надає Раді право добору доцільних психолого-педагогічних, соціальних, організаційних впливів на школярів із врахуванням конкретних умов і особливостей.

3.4. Проективну функцію Рада виконує, розробляючи нові ефективні форми і методи реагування на очікувану і реальну ситуацію із відхиленнями у поведінці чи із порушеннями морально-правових норм.

3.5. Оціночно-узагальнююча функція Ради полягає у виборі адекватної системи її роботи на підставі аналізу і оцінки наявного стану.

3.6. Просвітницька функція реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань із права, психології, медицини, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень серед школярів.

3.7. Прогнозуюча функція полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів, які мають відхилення у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

 

4. Порядок формування складу та роботи Ради

4.1. Шкільна Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх складається із 7-9 осіб у залежності від загальної кількості учнів у школі.

4.2. Головою Ради обирається директор школи або його заступник з виховної роботи. Голова Ради організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Раду завдань. У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови.

4.3. Із числа працівників школи до складу Ради входять заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, шкільний психолог, соціальний педагог, медпрацівники. Із числа батьківської громадськості доцільно включити до складу Ради юристів-працівників правоохоронних органів, соціологів, лікарів. Із числа старшокласників до складу Ради можуть входити представники учнівського самоврядування.

4.4. Персональний склад Ради затверджується наказом директора закладу освіти, який видається щорічно до початку навчального року.

4.5. Періодичність засідань визначається в залежності від загального стану профілактичної роботи у школі, обстановки у населеному пункті, необхідності у рішучих заходах. Формою роботи Ради є засідання безпосередньо в закладі освіти, які проводяться у разі потреби, але не рідше 1 разу на місяць. Засідання координаційної Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів.

4.6. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується головою Ради (за відсутності голови – його заступником). Протоколи засідань Ради веде секретар.

4.7. На засідання Ради обов’язково запрошуються класний керівник, учень, який скоїв правопорушення, батьки, або особи які їх замінюють.

4.8.Рекомендації учням та батькам надаються у письмовому вигляді під підпис про їх отримання (у п’ятиденний термін).

 

5. Права Ради

Рада має право:

5.1. Залучати спеціалістів і представників правоохоронних структур для розгляду питань, що належать до її повноважень.

5.2. Отримувати в установленому порядку від відділу освіти і правоохоронних структур інформацію, документи і матеріали, які необхідні для виконання покладених на Раду завдань.

 

 

6. Критерії постановки учня на внутрішкільний облік

6.1.На внутрішкільний облік учень може бути поставлений:

За порушення Статуту закладу освіти, що виразилися:

-         у систематичних пропусках навчальних занять без поважних причин і як наслідок цього – неуспішності;

-         агресивній поведінці у школі (бійки, жорстоке поводження з учнями, приниження людської гідності);

-         уживання ненормативної лексики;

-         паління на території закладу освіти;

-         вживання спиртних напоїв, психотропних та наркотичних речовин, появі у громадських місцях у нетверезому стані;

-         схильність до бродяжництва, жебракування, крадіжок особистого та громадського майна;

-         псування шкільного майна.

Учні, що перебувають у соціально небезпечному оточенні (родина, двір, суспільні установи).

6.2.            На внутрішкільний облік ставляться учні, які проживають у родинах, що не займаються або не в повній мірі займаються вихованням дітей; родини, що перебувають у соціально небезпечному становищі.

6.3.            Рекомендації для постановки на облік учня, а також її причини дає, насамперед, класний керівник, а також вчителі, що працюють у даному класі, адміністрація школи.

7. Заключні положення.

7.1. У разі незгоди із рішенням Ради батьки можуть звернутися до директора навчального закладу.

7.2.Зміни до Положення про Раду можуть вноситися з метою удосконалення її роботи за пропозиціями педагогічних працівників закладу освіти.

7.3. Контроль за виконанням рішень Ради здійснюють працівники закладу освіти, які відповідають за організацію виховної роботи серед учнівської молоді.

7.4. Рада розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2017 р.                                         НАКАЗ                                                      №151/ОД

                                         по Варязькій ЗШ І-ІІІ ступенів

 

Про створення комісії з попередження правопорушень серед учнів           

           З метою соціального захисту, надання методичної консультативної допомоги у роботі з учнями, батьками та вчителями, та профілактики правопорушень, асоціальної поведінки серед учнів школи 

Н А К А З У Ю:         

1. Створити Раду профілактики у складі :

Голова Ради профілактики:   Гаврилів Я.С. – директор школи
Заступник голови Ради профілактики:Павлів О. І. – заступник директора з виховної роботи
 

Члени Ради профілактики:  

Цьона Л.Є. – заступник директора з навчально-виховної роботи                                                      
Мігус О.М. – педагог-організатор                                                  
Закревська С.Р. – вчитель основ правознавства        

2. Залучити до роботи Ради профілактики:

-  членів батьківського комітету школи;

-  учителів, класних керівників та класоводів школи;

-  працівників КМСН та ССН;

- осіб, які мають певну компетенцію.       

3. Затвердити Положення про Раду профілактики (Положення додається ).       

4. Проводити Раду профілактики кожну останню п’ятницю  місяця та за потребою.       

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

11.09.2017 р.                                             НАКАЗ                                                   №169/ОД

                                                  по Варязькій ЗШ І-ІІІ ступенів

 

Про склад ради профілактики по запобіганню правопорушенням і злочинності на 2017-2018 н.р.

      Згідно наказу відділу освіти №406/ОД від 02.09.2015р. «Про  удосконалення профілактичної, правоосвітньої та правовиховної роботи у школах району у 2015-2016 н.р.», відповідно до Комплексної програми відділу освіти  з профілактики правопорушень, рішення координаційної ради РДА з питань дітей,  постанови міжвідомчої наради керівників правоохоронних та спеціально уповноважених органів у сфері захисту прав неповнолітніх та з метою запобігання негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, підвищення рівня інформаційно-освітньої та профілактичної роботи, покращення взаємодії між школами, правоохоронними органами та спеціально уповноваженими органами у сфері захисту прав неповнолітніх, з метою удосконалення форм і методів правового виховання,

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити склад ради профілактики по запобіганню правопорушенням і злочинності на 2015-2016 навчальний рік:

 

Голова Ради профілактики:   Гаврилів Я.С. – директор школи
Заступник голови Ради профілактики:Павлів О. І. – заступник директора з виховної роботи

 

Члени ради профілактики:      Мігус О.М. – педагог-організатор

                                                   Базарко О.Л. - класний керівник 11 класу

                                                   Бойчук О.І. - класний керівник 10 класу

                                                   Кріцак Н.Я. - класний керівник 9 класу

                                                   Закревська С.Р. - класний керівник 8 класу

                                                   Калинівська С.А. - класний керівник 7 класу

                                                   Павлів О.І. – класний керівник 6 класу

                                                   Сидор С.Б. – класний керівник 5 класу

                                                   Станкевич Г.І. - класний керівник 2-4 класу

                                                   Дубенчук Г.І. - класний керівник 1-3 класу

                                                   Бардун І.В. – голова шкільної ради

                                                   Мельник Ольга  – президент  учнівської республіки

 

1.1.            Спланувати роботу ради профілактики школи на 2017-2018 н.р., спрямувати її роботу на посилення індивідуальної роботи з дітьми, що позбавлені батьківської опіки, схильними до правопорушень, агресії,  дітьми з неблагополучних родин, батьки яких перебувають за кордоном.

1.2.            Створити базу названих вище категорій дітей, поновити внутрішньошкільний облік, спланувати роботу класних керівників та педколективу щодо  педагогічного супроводу вище названих категорій учнів.

1.3.            Залучати учнів що перебувають на внутрішньошкільному обліку та на обліку в РВ КМСД та СуСД Сокальської РДА до занять у секціях, гуртках за інтересами, роботи органів учнівського самоврядування.

1.4.            Удосконалити систему оперативного реагування про випадки порушень прав дитини, правопорушень, невідвідування школи без поважних причин більше як 10 днів повідомляти батьків, відділ освіти.

1.5.            Налагодити співпрацю щодо проведення профілактичних бесід, лекцій із службами, що займаються дітьми.

1.6.            У плані роботи школи та класних керівників передбачити проведення профілактичних занять, лекцій, бесід, семінарів, відео-лекторіїв, правових конкурсів, проектів та Тижнів правових знань (грудень, червень).

 

1.7.            Сприяти запровадженню нових форм правової освіти та правового виховання: правових клубів, правозахисних органів учнівського самоврядування, правових проектів, пріоритетних напрямків позакласної роботи тощо.

1.8.            Забезпечити систематичне проведення профілактичних акцій "Урок", "Учень вдома", "Вечірня дискотека" із залученням батьків та представників громади міст та сіл.

1.9.            Спланувати правоосвітню роботу з батьками ("правові всеобучі", лекторії, поширення інформаційних бюлетенів, систему листування з батьками, діти яких перебувають на обліку). У випадку виявлення фактів порушення батьками прав дітей, насильства в родині чи нехтування батьківськими обов'язками ініціювати адміністративну відповідальність.

1.10.        Питання стану правопорушень, організації правоосвітньої та профілактичної роботи розглядати на нарадах при директору, педрадах, на засіданні МО класних керівників.

1.11.        Підвищити рівень дієвого контролю над станом відвідування учнями шкіл.

1.12.        Організувати роботу Куточка правових знань, поновлення його інформацією щодо правового захисту дитини, стану правопорушень в районі, Україні, нормативними документами, що стосуються дітей та сімей.

1.13.        Посилити роботу щодо попередження психологічного та фізичного насильства серед молоді та у сім'ях.

1.14.        Забезпечити своєчасну  подачу піврічного звіту до 15 грудня, 20 травня.

2.Директорам шкіл, учні яких перебувають на обліку в РВ КМСД та здійснили правопорушення, вести особистий контроль щодо організації індивідуальної профілактичної роботи  як з дітьми, так і з їх батьками, здійсненням соціально-педагогічного супроводу даної категорії учнів.

3.Директорам позашкільних навчальних закладів та завідувачам дошкільних установ:

3.1.            Оперативно реагувати на випадки правопорушень серед дітей, порушення прав дитини та повідомляти про такі випадки служби, що займаються дітьми.

3.2.            Сприяти залученню до занять у секціях та гуртках дітей, що перебувають на внутрішньошкільному обліку, обліку в РВ КМСД, виховуються у неблагополучних сім'ях.

 

2. Наказ довести до відома вчителів та учнів школи.

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

                                         Директор школи                             Я.С.ГАВРИЛІВ

 

 

Положення

про Раду профілактики правопорушень

 

1. Загальні положення

1.1. Рада профілактики правопорушень навчального закладу (далі - Рада) є постійно діючим органом, який утворюється з метою забезпечення профілактики негативних проявів поведінки учнів, попередження проявів правопорушень та злочинності в учнівському середовищі.

1.2. Рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , іншими нормативними документами , які регулюють відносини учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

1.3.Рада працює на принципах об’єктивності, законності, справедливості, колегіальності, добровільності та неупередженості.

2.Основні завдання Ради :

2.1. Створення максимально сприятливих умов для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, з метою запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків.

2.2. Формування в учнів активної позиції у правовій сфері, тобто негативного ставлення до правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з цими явищами.

2.3. Профілактика правопорушень серед учнів.

2.4. Оперативний розгляд правопорушень, скоєних учнями, які навчаються в навчальному закладі.

2.5. Допомога учням, батькам, педагогам у підвищення ефективності правової поведінки та профілактичної роботи.

2.6. Оперативне інформування відділу освіти, відділу кримінальної міліції у справах дітей та служби у справах дітей про окремі серйозні випадки правопорушень, які порушують права учасників навчально-виховного процесу.

3. Функції Ради

Рада є суто профілактичним органом, що й визначає її функції.

3.1. Діагностична функція реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з’ясування реального стану навчально-виховного процесу.

3.2. Координуюча функція зумовлює ефективність взаємозв’язків між ланками Ради, а також суб’єктами зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім’я, однолітки, заклади культури).

3.3. Творча функція надає Раді право добору доцільних психолого-педагогічних, соціальних, організаційних впливів на школярів із врахуванням конкретних умов і особливостей.

3.4. Проективну функцію Рада виконує, розробляючи нові ефективні форми і методи реагування на очікувану і реальну ситуацію із відхиленнями у поведінці чи із порушеннями морально-правових норм.

3.5. Оціночно-узагальнююча функція Ради полягає у виборі адекватної системи її роботи на підставі аналізу і оцінки наявного стану.

3.6. Просвітницька функція реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань із права, психології, медицини, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень серед школярів.

3.7. Прогнозуюча функція полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів, які мають відхилення у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

 

4. Порядок формування складу та роботи Ради

4.1. Шкільна Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх складається із 7-9 осіб у залежності від загальної кількості учнів у школі.

4.2. Головою Ради обирається директор школи або його заступник з виховної роботи. Голова Ради організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Раду завдань. У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови.

4.3. Із числа працівників школи до складу Ради входять заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, шкільний психолог, соціальний педагог, медпрацівники. Із числа батьківської громадськості доцільно включити до складу Ради юристів-працівників правоохоронних органів, соціологів, лікарів. Із числа старшокласників до складу Ради можуть входити представники учнівського самоврядування.

4.4. Персональний склад Ради затверджується наказом директора закладу освіти, який видається щорічно до початку навчального року.

4.5. Періодичність засідань визначається в залежності від загального стану профілактичної роботи у школі, обстановки у населеному пункті, необхідності у рішучих заходах. Формою роботи Ради є засідання безпосередньо в закладі освіти, які проводяться у разі потреби, але не рідше 1 разу на місяць. Засідання координаційної Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів.

4.6. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується головою Ради (за відсутності голови – його заступником). Протоколи засідань Ради веде секретар.

4.7. На засідання Ради обов’язково запрошуються класний керівник, учень, який скоїв правопорушення, батьки, або особи які їх замінюють.

4.8.Рекомендації учням та батькам надаються у письмовому вигляді під підпис про їх отримання (у п’ятиденний термін).

 

5. Права Ради

Рада має право:

5.1. Залучати спеціалістів і представників правоохоронних структур для розгляду питань, що належать до її повноважень.

5.2. Отримувати в установленому порядку від відділу освіти і правоохоронних структур інформацію, документи і матеріали, які необхідні для виконання покладених на Раду завдань.

 

 

6. Критерії постановки учня на внутрішкільний облік

6.1.На внутрішкільний облік учень може бути поставлений:

За порушення Статуту закладу освіти, що виразилися:

-         у систематичних пропусках навчальних занять без поважних причин і як наслідок цього – неуспішності;

-         агресивній поведінці у школі (бійки, жорстоке поводження з учнями, приниження людської гідності);

-         уживання ненормативної лексики;

-         паління на території закладу освіти;

-         вживання спиртних напоїв, психотропних та наркотичних речовин, появі у громадських місцях у нетверезому стані;

-         схильність до бродяжництва, жебракування, крадіжок особистого та громадського майна;

-         псування шкільного майна.

Учні, що перебувають у соціально небезпечному оточенні (родина, двір, суспільні установи).

6.2.            На внутрішкільний облік ставляться учні, які проживають у родинах, що не займаються або не в повній мірі займаються вихованням дітей; родини, що перебувають у соціально небезпечному становищі.

6.3.            Рекомендації для постановки на облік учня, а також її причини дає, насамперед, класний керівник, а також вчителі, що працюють у даному класі, адміністрація школи.

7. Заключні положення.

7.1. У разі незгоди із рішенням Ради батьки можуть звернутися до директора навчального закладу.

7.2.Зміни до Положення про Раду можуть вноситися з метою удосконалення її роботи за пропозиціями педагогічних працівників закладу освіти.

7.3. Контроль за виконанням рішень Ради здійснюють працівники закладу освіти, які відповідають за організацію виховної роботи серед учнівської молоді.

7.4. Рада розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Адреси служб,

 що займаються дітьми у Сокальському районі

 

·      РВ КМСД

Начальник: Мроць Ірина Андріївна

Адреса: м.Сокаль, вул.. Міцкевича, 9.

Телефон: 2-03-48

 

·   Служба у справах дітей Сокальської РДА

       Начальник: Федаш Галина Зіновіївна

Адреса: РДА

Телефон: 7-20-42

 

·   Сокальський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

В.о директора: Дещаківський Ігор Богданович

Адреса: м.Сокаль, вул. Шептицького, 89

Телефон: 7-30-09

 

·        Сокальське районне управління юстиції

     Начальник: Олесько Андрій Богданович

     Телефон: 7-30-40